Jouw winkelwagen

Je hebt nog geen producten

0
Inklappen
Jouw winkelwagen

Je hebt nog geen producten

0
Inklappen

Voorwaarden Vitaminclub

Algemene voorwaarden VITAMINCLUB Lidmaatschap programma Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en/of het gebruik van de door Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV uitgegeven Vitaminclub Lidmaatschap

I. Het gebruik van de VITAMINCLUB

1. Het VITAMINCLUB lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Alle VITAMINCLUB klantgegevens zijn eigendom van Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV.

3. Als VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder spaart u bij elke aankoop bij Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV Lidmaatschap punten.

II. Het sparen van Vitaminclub punten

1. Met een geldig VITAMINCLUB Lidmaatschap spaart u voor elke volle euro (€ 1,-) 1 (één) punt.

2. De VITAMINCLUB punten worden verstrekt op alle aankopen met uitzondering van de aanschaf van VITAMINCLUB cadeaubonnen en worden berekend op basis van het netto betaalde bedrag.

3. De VITAMINCLUB punten zijn vanaf moment van uitgifte 2 jaar geldig.

4. U ontvangt alleen VITAMINCLUB punten wanneer u uw VITAMINCLUB Lidmaatschap bij de aankoop overlegt.

5. Indien u aangekochte artikelen retourneert of ruilt, worden de verstrekte VITAMINCLUB punten in mindering gebracht of aangepast. Bij retourneren of ruilen wordt uw VITAMINCLUB punten saldo aangepast aan het te ontvangen (vermindering) of extra te betalen(verhoging) EURO geldbedrag op basis van de in artikel II.1 genoemde ratio.

6. Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem en in het aantal VITAMINCLUB punten dat per besteed bedrag wordt toegekend. Wijzigingen hebben ook betrekking op de punten die reeds gespaard zijn. Zie ook artikel V.

III. Het inwisselen van VITAMINCLUB punten

1.U wordt regelmatig schriftelijk geïnformeerd over het saldo van uw VITAMINCLUB punten.

2. Tweehondersvijftig (250) VITAMINCLUB punten op uw VITAMINCLUB Lidmaatschap geven recht op een contante korting op uw aankoop van tien euro (€ 10,-) bij een minimale besteding van vijfendertig euro (€ 35,-).

IV. Speciale aanbiedingen

Een VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder kan profiteren van speciale aanbiedingen van Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV Deze aanbiedingen worden door Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.

V.Wijzigingen

Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV behoudt zich tevens het recht voor om het aantal punten voor contante korting te wijzigen. Informatie omtrent wijzigingen vindt u op www.vitaminstore.nl . De versie datum van het betreffende stuk geldt als ingangsdatum voor de wijziging. Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder geen andere rechten ontlenen dan de rechten zoals hiervoor onder V genoemd.

VI. Gegevens van de VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder

1. De gegevens van de VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder zullen worden verwerkt in een persoonsregistratie. Uit deze persoonregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van de VITAMINCLUB Lidmaatschap noodzakelijk is.

2. Adreswijzigingen en andere voor Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV van belang zijnde wijzigingen c.q. aanvullingen in verband met het gebruik van de VITAMINCLUB Lidmaatschap, dienen gemeld te worden aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV. U kunt ook een brief aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV sturen, onder vermelding van uw VITAMINCLUB Lidmaatschap nummer, naam en woonadres. Telefonisch doorgeven van wijzigingen is mogelijk, onder vermelding van uw VITAMINCLUB Lidmaatschap nummer, het oude adres en het nieuwe adres. Ook kunt u terecht in uw lokale Vitaminstore.

3. Als VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder krijgt u regelmatig informatie over aanbiedingen, producten en acties. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV of bij uw lokale Vitaminstore.

4. U hebt recht op inzage in uw gegevens. Een daartoe strekkend verzoek richt u schriftelijk of per email aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV middels info@vitaminstore.nl of brief(kaart) aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV, Raasdorperweg 54, 1067TL Amsterdam.

5. De VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de eigen actuele adresgegevens aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV en haar hiervan op de hoogte te brengen bij een naams- of adreswijziging.

VII. Aansprakelijkheid

Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik - door u dan wel derden - van uw VITAMINCLUB Lidmaatschap, noch voor het frauduleus inwisselen van VITAMINCLUB punten en evenmin voor de gevolgen van vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde punten spaarcheque.

VIII. Geldigheid

Uw VITAMINCLUB Lidmaatschap is twee jaar geldig na uw laatste aankoop. Na het verstrijken van de betreffende termijn is uw VITAMINCLUB Lidmaatschap niet langer geldig tenzij Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV eenzijdig daar anders toe besluiten.

V.Wijzigingen

Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV behoudt zich tevens het recht voor om het aantal punten voor contante korting te wijzigen. Informatie omtrent wijzigingen vindt u op www.vitaminstore.nl . De versie datum van het betreffende stuk geldt als ingangsdatum voor de wijziging. Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de VITAMINCLUB Lidmaatschaphouder geen andere rechten ontlenen dan de rechten zoals hiervoor onder V genoemd.

IX. Beëindiging deelname

1. U hebt het recht uw deelname aan het VITAMINCLUB Lidmaatschap-programma op ieder moment te beëindigen.

2. U dient Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV van uw beëindiging schriftelijk op de hoogte te stellen BV middels info@vitaminstore.nl of brief(kaart) aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV, Raasdorperweg 54, 1067TL Amsterdam.
Uw gespaarde VITAMINCLUB punten saldo komt daarbij direct te vervallen.

3. Na opzegging is het VITAMINCLUB Lidmaatschap niet meer geldig, ongeacht de daarop vermelde geldigheidsduur.

4. Na beëindiging kunnen geen VITAMINCLUB punten meer worden bij- of afgeschreven.

5. VITAMINCLUB Lidmaatschap Service is namens Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden, bij misbruik van uw rechten als VITAMINCLUB lidmaatschaphouder, of bij enig ander handelen hetwelk schade berokkent aan aan Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV en/of haar filialen, uw VITAMINCLUB Lidmaatschap met onmiddellijke ingang in te trekken en uw tegoed aan gespaarde VITAMINCLUB punten te annuleren.

X. Beëindiging programma

Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV behoudt zich het recht voor het VITAMINCLUB Lidmaatschap programma stop te zetten. Informatie hieromtrent zal aan u kenbaar worden gemaakt op www.vitaminstore.nl. Na aankondiging van beëindiging van het VITAMINCLUB Lidmaatschap Programma hebt u nog drie (3) maanden de tijd VITAMINCLUB punten te sparen en reeds verstrekte punten in te wisselen.

XI. Diversen

1. Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3. Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.De directie van Vitamin Store Nederland BV en Vitaminstore Online BV, Amsterdam, 23 mei 2018